Regulamin :

Sprzedającym jest  - Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.psina.eu prowadzony przez firmę: 

EL-TECHNIC Piotr Jezierski
ul. 11-go Listopada 20/20
07-202 Wyszków
NIP:
 762-187-03-91


Adres e-mail: kontakt@psina.eu
Numer telefonu: 535 251 257

Dane bankowe do przelewu:

Nazwa Banku: ING Bank Śląski

Numer Konta: 05 1050 1054 1000 0092 1467 8683

Adres odbiorcy: 07-202 Wyszków ul. 11 Listopada 20/20 Nazwa odbiorcy: EL-TECHNIC PIOTR JEZIERSKI 

 

 •         Kupującym - może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”

 

 •         Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

 •          Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

 •          O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego

 

 •          Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

 •          Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 17 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 20 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.psina.eu, należy je wszystkie wyłączyć.

 

 

 

 

 

 

Zamówienia :

1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.psina.eu

 

2.,Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

3.Zamówienia realizowane sa w ciągu 24 h do 7 dni roboczych

 

4.Odbioru osobistego można dokonywać na terenie Warszawy i Wyszkowa po otrzymaniu maila iż  zamówienie zostało przygotowane do odbioru.

 

5. Wszystkie ceny podawane  przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej PLN i sa cenami brutto ( zawierają podatek VAT).

 

6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy która jest określona z cenniku dostaw.

 

7. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia. Faktura wówczas wysyłana jest wraz z zamówieniem na adres wskazany przez Kupującego. Jeśli klient zaakceptuje przesłanie faktury Vat drogą elektroniczną faktura zostanie wysłana na podany adres mailowy,

Reklamacje i zwroty :

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres :

kontakt@psina.eu

 •          Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

 •          W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

 

Pozostałe informacje:

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

REGULAMIN KONKURSU  „Mój psiak i jego ulubieniec”

 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym i prowadzonym przez EL –TECHNIC Piotr Jezierski z siedzibą w Wyszkowie 07-200 przy ulicy 11-go Listopada 20/20 , NIP: 761-187-03-91 

2. Organizatorem Konkursu jest firma EL –TECHNIC Piotr Jezierski z siedzibą w Wyszkowie 07-200 przy ulicy 11-go Listopada 20/20 , NIP: 761-187-03-91(dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs prowadzony będzie na stronie facebook sklep internetowy www.psina.eu za pomocą Postu Konkursowego umieszczonego na polskiej stronie Facebook.com. 

4. Konkurs oraz powiązane z nim aktywności konkursowe nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane, administrowane lub powiązane z Facebookiem. 

 

II Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązania z organizatorem konkursu

2. Brak spełnienia któregoś z 1 pkt. a)b) stanowi podstawę do wykluczenia osoby z konkursu. Przed wykluczeniem z konkursu Organizator skieruje pisemne wezwanie do wyjaśnienia powstałych wątpliwości. 

 

III Zadanie konkursowe i nagrody 

Zadaniem konkursowym jest :

Polubienie , udostępnie profilu facebook sklep internetowy www.psina.eu oraz wykonanie zdjęcia na którym widnieć będzie pies z ulubioną zabawką.  Pozostałe elementy zdjęcia są dowolne z zastrzeżeniem, że nie mogą być wulgarne, powodować obrazy uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazywać na dyskryminację (np. ras, orientacji seksualnej czy poglądów politycznych). 

Zdjęcia należy przesyłać na adres: psinaeu@gmail.com

O wyborze 6 zdjęć do dalszego głosowania zdecyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu składająca się z 3 osób. Zdjęcia będą podlegały ocenie przez fanów profilu sklep internetowy www.psina.eu . Zdjęcia zostaną opublikowane na profilu, a to które zbierze najwięcej „polubień” zwycięży.

 

 1.              Konkurs będzie prowadzony od dnia 04.02.2015 od momentu publikacji postu konkursowego na profilu facebook sklep internetowy www.psina.eu  do 14.02.2015 do godziny 14.00
 2.              Zdjęcia przesłane na adres psinaeu@gmail.com  po tym czasie nie będą brane pod uwagę.
 3.              Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny przesłanych zdjęć w oparciu o kryterium kreatywności i pomysłowości i jakości. 
 4.              Uczestnik przesyłając zdjęcie na wskazany adres mail oświadcza tym samym, że jest autorem zdjęcia i ma prawo do dowolnego dysponowania zdjęciem. Odpowiedzialność za ewentualny plagiat lub oszustwo w kwestii autorstwa i dysponowania zdjęciem spada całkowicie na uczestnika, który przesłał zdjęcie na wskazany w konkursie adres.
 5.              Uczestnik przesyłając zdjęcie na wskazany adres mail wyraża zgodę na publikację zdjęcia i dowolne wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych organizatora oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora konkursu z tytułu autorskich praw majątkowych oraz innych

6.             Nagrodą w konkursie jest książka „Psy zwierzęta w domu” , zabawka dla psa pluszowy piesek z łapami ze sznurka, dwie ceramiczne miski z motywem psich ras oraz mix smaczków.

 1.              Nagroda w konkursie nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 
 2.              W celu otrzymania nagrody uczestnik jest zobowiązany do podania organizatorowi w treści wiadomości prywatnej na firmowym profilu facebook sklep internetowy www.psina.eu  lub poprzez wiadomość mailową na adres: psinaeu@gmail.com następujących danych: 

a) Imię i Nazwisko

b) Adres dostarczenia przesyłki z nagrodą 

c) telefon kontaktowy

9.  Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana przesyłka kurierską do 10 dni od dnia otrzymania wiadomości od zwycięzcy.

10. Uczestnik traci prawo do nagrody w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu przez wiadomość prywatną na profilu facebook lub wiadomość mailową lub niedopełnienia innych warunków Regulaminu. W drugim przypadku Organizator powiadomi niezwłocznie uczestnika w wiadomości prywatnej na Facebooku lub mailowo o fakcie utraty prawa do Nagrody. 

11. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być skierowane do Organizatora, a nie do serwisu społecznościowego Facebook

 

IV Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest firma: EL –TECHNIC Piotr Jezierski z siedzibą w Wyszkowie 07-200 przy ulicy 11-go Listopada 20/20 , NIP: 761-187-03-91

 

V Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu oraz zmiany warunków Konkursu, o czym powiadomi Uczestników na stronie www.facebook.com/psinaeu

 

2. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 04.02.2015 do dnia 14.02.2015

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.